• Resize textA -AA +
  • Dark Mode Icon

On the Fourier transform on function algebras on locally compact Abelian groups

On the Fourier transform on function algebras on locally compact Abelian groups

Lavanya, R. L. (2017). On the Fourier transform on function algebras on locally compact Abelian groups. Monatshefte fur Mathematik, 184(4), 597-610. DOI: 10.1007/s00605-017-1069-3