Postdoctoral Fellows:

Name of the Person Supervisor Discipline
Dr. A. Prasanna Kumar Dr. Ashwani Sharma Biology
Dr. Harshini Chakravarthy Dr.Vasudharani Biology
Dr. Palande Aseem Sanjay Dr. Raju Mukherjee Biology
Dr. Pranava Shankar Mishra Biology
Dr. Vijaya Sudhakara Rao Kola Dr. Eswarayya Ramireddy Biology
Dr. Natarajan S. Dr. V. Aravindan Chemistry
Dr. K. Gopalsamy Dr. Raghunath O RamabhadranChemistry
Dr. Shelke Ganesh Mahadeorao Dr. Gopinath PurushothamanChemistry
Dr. S M Abdul Shakoor Dr. Sudipta Roy Chemistry
Dr. Somnath Ghosh Dr. Pankaj Kumar Chemistry
Dr. Ankur Mandal Prof. P.C. Deshmukh Physics
Dr. Jijo Easo George Dr. Dileep Mampallil Physics
Dr. Swagat Ranjan Das Dr. Jessy Jose Physics

Copyright © 2019 IISER Tirupati. All Rights Reserved.                               Last Modified : 24 July 2018 UTC 7:00am